About us

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Wann och dir är Liiblings-Wochenzeitung wëllt ënnerstëtzen, ginn et direkt e puer Méiglechkeeten: Dir kënnt zum Beispill en Abo fir d’Printausgab ofschléissen. Nieft dem normalen Abo gëtt et d’Méiglechkeet vun engem Ënnerstëtzungsabo. Och online kënnt der eis ënner d’Äerm gräifen: Mat enger Spent. D’woxx seet Merci!

Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Wenn auch Sie ihre Lieblings-Wochenzeitung unterstützen wollen, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten: Sie können zum Beispiel ein Print-Abo abschließen. Neben dem normalen Abonnement gibt es die Möglichkeit eines Unterstützungsabos. Auch online können Sie uns mit einer Spende unter die Arme greifen. Die woxx sagt Danke!

Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne comme sur papier. Pour soutenir votre hebdomadaire préféré, il y a plusieurs possibilités : vous pouvez par exemple vous abonner à la version papier. Outre les abonnements normaux, il existe aussi la formule « abo de soutien ». En ligne, vous pouvez faire un don afin de nous soutenir. Le woxx vous remercie !

You can flattr us here


How does Flattr work?

Install the Flattr extension

It only takes a minute to join the Flattr community - get started by installing the Flattr extension.

Choose a subscription

Decide how much you want to contribute to creators. Your subscription is shared between all creators you flattr.

Use the internet

Flattr measures your attention (without compromising your privacy!) as you enjoy the internet, and automatically flattrs creators.

Share the love, automatically

Every 30 days Flattr uses your subscription to automatically reward the sites and creators you've flattred. Congrats, you've helped make the internet a better place!

Ready to share the love?