519 Flattrs Received From 21 People
Photographer, webcolumnist, editor at iMagazine.

Nadgryzieni – 93 – Nie będzie iPada 8″

Dzi­siaj roz­po­czy­na­my wy­jąt­ko­wo le­ni­wie, po­mi­mo że na stro­nach iMa­ga­zi­ne dzi­siaj jest super kon­kurs Se­aga­te’a. W każ­dym razie m... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 94 – Aż chciałbym mieć knajpę, żeby mieć terminal Square

Za­pra­szam dzi­siaj do wy­jąt­ko­we­go od­cin­ka, po­nie­waż już dawno nie było Do­mi­ni­ka ani Nor­ber­ta, któ­rzy pra­cu­ją/le­niu­chu­ją (nie­p... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 95 – Jak tanio wejść w ekosystem Apple?

Z Nor­ber­tem dzi­siaj spo­tka­li­śmy się sa­mot­nie, po­nie­waż Paweł wy­je­chał do Szko­cji, a Do­mi­nik z bli­żej nie­wy­ja­śnio­nych po­wo­dów ... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 96 – Dominik o Google Nexus 7

Wi­ta­my dzi­siaj po ko­lej­nej prze­rwie, tym razem z Do­mi­ni­kiem, który do­pie­ro co wró­cił z po­dró­ży po eg­zo­tycz­nym UK, gdzie spo­tkał s... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 97 – Relacja z IFA 2012

Za­pra­szam dzi­siaj do po­słu­cha­nia dwóch z czte­rech hob­bi­tów, które wy­ru­szy­ły w kie­run­ku Bree … Ber­li­na, celem do­tar­cia do ta­jem­n... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 98 – Paradoks!

Chciał­bym wszyst­kich z góry prze­pro­sić za fakt, że je­stem za­ka­ta­rzo­ny co rów­nież po­wo­du­je po­trze­bę ge­ne­ro­wa­nia nie­po­trzeb­nych... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 99 – Aplikacje, aplikacje, aplikacje

W 99. od­cin­ku Nad­gry­zio­nych sku­pia­my się na wielu ulu­bio­nych i przy­dat­nych apli­ka­cjach dla OS X oraz iOS, cho­ciaż prze­wa­ża­ją te pi... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 100 – Sto! [konkurs]

Wi­ta­my w set­nym od­cin­ku Nad­gry­zio­nych! Tak na­praw­dę, li­cząc od­cin­ki video, już prze­kro­czy­li­śmy tą licz­bę, ale trze­ba było w końc... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni Live – 03 – A Little More Live! [audio]

Wi­ta­my w spe­cjal­nym od­cin­ku na­gra­nym przed samym Apple Spe­cial Event 2012, w któ­rym roz­ma­wia­my o tym co Apple może po­ka­zać na kon­fe... [ www.makoweabc.pl ]

Nadgryzieni – 103 – Straciliśmy flow, ale mamy orgazm moralny

Dzi­siej­szy od­ci­nek po­świę­ca­my dwóm pro­gra­mo­wym no­wo­ściom dnia – Clear dla OS X oraz Angry Birds Star Wars dla iOS – oraz (i przede wszy... [ www.makoweabc.pl ]